Polityka Prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Ochrona i poufność Twoich danych osobowych ma dla nas szczególne znaczenie.
W tym dokumencie poinformujemy Cię o przetwarzaniu danych osobowych.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: The Stepstone Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 50, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287556, z kapitałem zakładowym w kwocie 250.000,00 zł, NIP: 5272547620, REGON: 141024103 („Administrator”).

Dane do kontaktu w zakresie informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz się z nami kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, na adres: e-mail: IODO@stepstone.com lub adres: ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „IODO”

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz czas przechowywania

Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z aplikacją na oferty pracy oraz chęcią kontaktu z nami.

  • Jeżeli wyrazisz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jako podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych zastosowanie będzie miał art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jesteś Ty, jako osoba, której dane dotyczą, zastosowanie jako podstawa prawna będzie miał art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jaki ciąży na nas, jako na Administratorze, zastosowanie jako podstawa prawna będzie miał art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych – zastosowanie jako podstawa prawna będzie miał art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe podmiotu danych są przechowywane tak długo, jak długo trwa dany cel.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie może skutkować niemożnością przetwarzania Twoich danych w procesach rekrutacyjnych.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy

Przetwarzamy dane niezbędne do aplikowania na nasze oferty pracy lub kontaktu z nami.
Te dane mogą zawierać: Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje na temat doświadczenia zawodowego i edukacji.

I. Przetwarzanie danych osobowych w ramach ogólnego korzystania z naszej platformy oraz ramach świadczonych przez nas usług
Ogólny dostęp do naszej Platformy

Przy wejściu na naszą Platformę automatycznie gromadzimy Twoje dane i informacje z urządzenia wywołującego oraz przechowujemy te dane i informacje w plikach dziennika serwera. Zbieramy (1) rodzaje i wersje użytych przeglądarek, (2) informacje o używanym systemie operacyjnym, (3) adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście na nasze strony (ang. referrer), (4) adresy podstron, które odwiedzono na naszej stronie, (5) daty i godziny wejścia na nasze strony/podstrony, (6) adresy IP (ang. Internet Protocol), (7) informacje o dostawcy usług internetowych oraz (8) inne podobne informacje, służące zapewnieniu bezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Ze względów bezpieczeństwa oraz analizy ewentualnych ataków na naszą platformę, przechowujemy te dane łącznie z adresem IP przez okres 14 dni, a następnie anonimizujemy adresy IP lub usuwamy dane. Adres IP jest potrzebny podczas połączenia, aby przenieść zawartość naszej platformy na twoje urządzania końcowe.

Formularz kontaktowy, aplikacyjny i kontakt poprzez wiadomość e-mail

W ramach naszej Platformy udostępniamy formularze kontaktowe i aplikacyjne celem kontaktu z nami. Klikając przycisk „Wyślij/Aplikuj”, wyrażasz zgodę na przesyłanie nam danych wprowadzonych w ramach formularza. Dane osobowe przekazane nam dobrowolnie służą do przetworzenia wniosku i do skontaktowania się z Tobą.

Ponadto udostępniamy Ci także adres mailowy celem kontaktu z nami. W takim przypadku dane osobowe Użytkownika, przesyłane wraz z wiadomością e-mail i naszą odpowiedzią, będą przechowywane. Dane osobowe są wykorzystywane do przetwarzania Twojego zapytania i do skontaktowania się z Tobą w razie potrzeby. Dane w powyższym celu będą przetwarzane do czasu zakończenia kontaktu z Tobą. Kontakt zostanie zakończony, jeżeli z wszelkich towarzyszących okoliczności będzie można wywnioskować ze wszelkie kwestie zostały wyjaśnione w sposób nie budzący wątpliwości żadnej ze stron. Możemy przetwarzać niektóre z Twoich danych dłużej, jeżeli posiadamy uzasadniony interes w postaci ewentualnego rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z naszymi usługami.

Hosting, bezpieczeństwo Platformy, usługi administracyjne, rozwiązywanie problemów i wsparcie

Aby zapewnić jak najlepsze świadczenie usług naszym Użytkowników korzystamy z usług podmiotów będących naszymi procesorami, którym powierzamy Twoje dane osobowe. Podmioty te podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania. Korzystamy wyłącznie z usług takich pomiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie Twoich danych osobowych spełniało wymagania RODO oraz by Twoje prawa były odpowiednio chronione. Dane powierzane są w oparciu o umowy zawierane zgodnie z art. 28 RODO.

Hosting

W celu hostingu naszych platform i utrzymywania kopii zapasowych korzystamy z usług wykonawców. Naszymi procesorami są: Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Drive Ave. North, WA 98109-5210 Seattle, USA (dane przetwarzane wyłącznie w UE), StepStone GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Niemcy, StepStone Continental Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy i StepStone NV, Koningsstraat 47 Rue Royale, 1000 Bruksela Belgia. Twoje dane będą przetwarzane przez te podmioty tak długo, jak dane będą przechowywane na naszych Platformach w oparciu o cele określone w niniejszej Polityce Prywatności.

II. cookies i podobne technologie

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityka cookies (załącznik nr 1)
Używamy również plików cookie lub innych technologii dostarczanych nam przez zewnętrznych dostawców w różnych obszarach. W przypadku witryn internetowych można dokonać odpowiedniego ustawienia w przeglądarce, a w przypadku naszych aplikacji na urządzenia mobilne można dokonać odpowiedniego ustawienia za pomocą suwaka dla anonimowych statystyk w „Ustawieniach”.

Adobe Analytics:

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego sieci Adobe Analytics w celu monitorowania aktywności użytkowników na naszych stronach internetowych. Adobe Analytics stosuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Na ich podstawie można m.in. utworzyć profile użytkownika. Informacje o wizytach i aktywnościach na stronie są zapisywane z reguły na serwery Adobe w USA. Ustawienia plików cookies można zmienić samodzielnie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej i tym samym wstrzymać działanie Adobe Analytics. Wyłączenie zapisywania i przechowywania na dysku twardym plików Cookie, lub usunięcie już przechowywanych, moźe skutkować ograniczeniem funkcjonalności na naszej stronie internetowej.

Tealium

Tealium iQ jest narzędziem, które pozwala nam wdrażać inne technologie marketingowe oraz analityczne. Dzięki Tealium iQ jesteśmy w stanie przekazywać dane do innych narzędzi, takich jak Adobe Analytics. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę również nie jest połączony z Twoim profilem użytkownika. Aby tworzyć profile użytkowników, Tealium wykorzystuje pliki cookie lub, w przypadku aplikacji mobilnych, podobne technologie. Możesz zapobiec ustawieniu plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz sprzeciwić się zbieraniu i przechowywaniu Twoich danych w celu analiz internetowych, postępując zgodnie z odpowiednimi instrukcjami znajdującymi się na stronie http://tealium.com/de/privacy/.

III. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Udostępniamy Twoje dane naszym dostawcom usług. Mogą być to nasi Procesorzy, jak wyszczególniono powyżej, dla odpowiednich celów przetwarzania (np. hosting i pliki cookie). W takim przypadku dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych. Ponadto możemy przekazywać dane dostawcom, którzy sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych – Administratorzy, o czym poinformujemy Cię w sposób prawem nakazany.

Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:

– StepStone GmbH, Axel-Springer-Str.65, 10969, Administrator systemu przetwarzania aplikacji
– eArcu Ltd, Mardall House, 9-11 Vaughan Road, Harpenden, Hertfordshire, AL5 4HU, dostawca systemu przetwarzania aplikacji

IV. Jak długo przechowujemy Twoje dane

Twoje dane będą przechowywane do momentu podjęcia decyzji o Twojej aplikacji. Jeśli Twoja aplikacja nie zakończy się kontraktem z nami, możemy przechowywać twoje dane w celu ewentualnej ochrony prawnej.
Twoje dokumenty i aplikacja zostanie usunięta po okresie 12 miesięcy od podjęcia decyzji o odrzuceniu Twojej aplikacji.

V. Twoje Prawa:

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a. cele przetwarzania;
b. kategorie odnośnych danych osobowych;
c. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
f. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
g. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz prawo zostać poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Masz prawo do sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4. wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania zostaniesz o tym fakcie poinformowany przez Administratora.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych

Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1RODO.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione, a Administrator zgodnie z powyższym ma usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

Wyjątki:

Administrator nie ma obowiązku usuwania danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, i art. 9 ust. 3 RODO;
do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych osobowych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe dotyczące Ciebie, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych osobowych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie, oparty na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla RODO masz prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO.

Masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie jest sprzeczne z RODO. Organem nadzorczym ochrony danych osobowych jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

VI. Zmiana Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności zgodnie z przepisami prawa o czym zostaniesz poinformowany.

Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności:

Polityka cookies

Co to są cookies?

Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z Platformą z danego urządzenia końcowego – podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.).

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne. W niniejszej Polityce, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych na naszej stronie.

W jakim celu możemy stosować cookies lub inne podobne technologie?

StepstoneServices.pl stosuje cookies lub inne podobne technologie w następującym celu:

by strona działała szybciej i była łatwiejsze w użyciu,
do zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie korzystają ze naszej strony (w tym: naszych usług, naszych aplikacji) oraz pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Na naszej stronie mogą być stosowane:

cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z naszej strony;
cookies stałe – pozostają na Twoim urządzeniu tak długo, jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz.
Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą pliki cookies, dzielimy je na: własne – ustawiane przez serwery internetowe naszej strony oraz osób trzecich – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasza.

Czy używamy cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich?

Tak, korzystając naszej strony możesz otrzymywać cookies pochodzące od naszych Zaufanych Partnerów. Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Adobe Analytics) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. cookies albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie cookies. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszej Platformy, na przykład możesz nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości Stron i usług.

Dodatkowa pomoc.

Szczegółowe informacje dotyczące usunięcia plików cookies znajdziesz w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że zmiana ustawień plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Więcej informacji.

Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii znajdziesz też pod linkiem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com.

Wchodzimy w nadświetlną